Stichting Steun Opbouw Stimulans

Jaarverslag 2016
Home

 

Klik op het bestuurverslag om het te downloaden

Bestuurverslag 2016 1 Algemeen De stichting Steun OpbouwStimulans , opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 17 februari 2015, is statutair gevestigd te Vrouwenpolder. Doel: Het financieel en materieel ondersteunen van kwetsbare mensen in WestAfrika en Nederland.Bijdragen aan ontwikkeling en verbetering van de levensomstandigheden. 2 Het bestuur De samenstelling van het bestuur in 2016: 1/ mw van Gaalen, vz 2/mw Warren, secr. 3/mw van Gool,pm. 4/mw vd Pluym 5/mw vd Bosman de bestuursleden zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en zijn herkiesbaar, zijn afzonderlijk beperkt tot het doen van financiële zaken. Het bestuur heeft 4 keer vergaderd, notulen worden bijgehouden. 3 Beleid en doelstellingen De stichting richt haar activiteiten op zowel West Afrika als Nederland. Ook dit jaar hebben 2 bestuursleden een bezoek gebracht aan Gambia om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de voortgang van lopende zaken en nieuwe aanvragen te bespreken en te beoordelen. Aanvragen worden goedgekeurd indien voldaan wordt aan de volgende criteria: Projecten moeten leiden tot verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking Grotere groepen, families moeten baat hebben bij de ondersteuning De ondersteuning moet controleerbaar zijn en binnen een jaar afgerond. Indien mogelijk uitvoering ism lokale bevolking Garanties voor continuïteit, dmv samenwerking met betrouwbare contactpersoon ter plaatse. Het bestuur heeft voor 2016 een verdeling gemaakt qua aanvragen: 1) Individuele ondersteuning qua scholing 2) Huisvesting 3) Zorg Ad1) betreft ondersteuning in Gambia van 3 families : schoolkosten, transport, voeding, huisvesting. In Nederland ondersteuning van 2 Syrische families plus 1 Nederlandse familie: schoolbenodigheden, die niet via de geëigende kanalen worden vergoed: bijv. fiets, laptop,smartphone. Ad2)Betreft dakreparaties bij 2 families in Gambia plus schoollokaal Madinaschool. Uiteindelijk is het schoollokaal plus toilet niet gerealiseerd omdat het bestuur niet tijdig de benodigde tekening plus begroting kreeg aangeleverd. In 2017 een nieuwe kans. Ad3)Betreft ondersteuning van 1 familie in Gambia qua voeding ivm chronische aandoening 4)Propaganda en voorlichtingsmateriaal De stichting heeft een website waarop de activiteiten in Gambia en Nederland worden bijgehouden. Middels foto’s worden belangstellenden op de hoogte gehouden. Tijdens de werkbezoeken worden foto en video opnamen gemaakt. Deze opnamen worden als propagandamateriaal op de site geplaatst. Het geeft een goed beeld van de activiteiten die de stichting ontplooit. 5)Fondsenwerving De stichting vraagt bij gemeentebesturen vergunningen aan voor huis aan huis ophalen van gebruikte kleding. Op basis van verkregen vergunningen worden op de daarin overeengekomen data kledinginzamelingen georganiseerd. Hiervoor is er een samenwerking met PLQ te Delft. Met andere goede doelen heeft de stichting een samenwerking gevormd .Onder de naamSVKI(samenwerkingsverbandKledinginzamelende Instellingen)wordt voor 7kleine goede doelen, kleding ingezameld. De opbrengst van die inzamelingen wordt evenredig onder de goede doelen verdeeld. Naast de opbrengsten uit kledinginzamelingen Streeft het bestuur ernaar ook inkomsten uit giften van particulieren te intensiveren. Een grote actie zoals de Benefietstocht in 2015 konden we dit jaar niet realiseren. Omdat de stichting dit jaar het certificaat van CBF heeft ontvangen, hopen we op meer vergunningen voor 2017. Alhoewel de tendens van veel gemeenten om de kledinginzameling in eigen hand te houden, het bestuur ook zorgen baart. Daardoor kan het totaal aan inkomsten wel eens tegenvallen. Voor 2017 zullen we dan ook een realistische begroting hanteren.

Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden